Zapytanie ofertowe

Dotyczące zamówienia na wykonanie remontu zaplecza kuchennego (obierak)

w Przedszkolu Nr 15 w Otwocku

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44, 05-400 Otwock. Tel: 22 779 40 78

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza kuchennego (obierak) w Przedszkolu Nr 15 w Otwocku przy ulicy Majowej 44.

            Szczegółowy zakres prac obejmuje:

Roboty rozbiórkowe: demontaż istniejącej instalacji sanitarnej; demontaż istniejącej instalacji elekrycznej; zbicie glazury ze ścian; zbicie terakoty z podłogi; demontaż umywalek wraz z odpływami; demontaż okienka podawczego; demontaż wyciągu.

Odtworzenie instalacji sanitarnej z wpuszczeniem rur w ścianę.

Odtworzenie instalacji elektrycznej z wpuszczeniem kabli w ścianę.

Montaż nowego okienka podawczego z możliwością otwierania (podnoszenia).

Przygotowanie ścian i ułożenie glazury na wszystkich ścianach (ok. 35m2).

Przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki antypoślizgowej(ok. 13,5m2), ze spadkiem do wpustów.

Wykonanie nowych wpustów podłogowych.

Montaż umywalek i urządzeń.

Malowanie sufitu.

Montaż elektrycznego wentylatora wyciągowego.

Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstalych z prac remontowych.

Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura, terakota) będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszceń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

III. TERMIN I MIEJCSE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27 sierpnia 2019r. Miejcse realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 15 w Otwocku przy ulicy Majowej 44, tel: 22 779 40 78

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;

- całkowitą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Przedszkola Nr 15 w Otwocku, ul Majowa 44, w terminie do 22 lipca 2019r do godz.1000.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Barbara Gniadek tel: 22 779 40 78